Czym jest strategia lean?

Najczęściej w kontekście lean mówi się o metodologii, kulturze, „lean manufacturing” albo „lean management”. Można jednak — a nawet należy — traktować lean w ujęciu strategicznym.

Istnieje wiele definicji strategii, większość jednak sprowadza się do umiejętności wyróżnienia się organizacji na tle konkurencji i maksymalizowania wartości dostarczanej klientowi. Lean z kolei to umiejętność identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. Należy więc obserwować proces, określić co stanowi wartość dodaną dostarczaną klientom oraz eliminować z procesów marnotrawstwa oczywiste.

Rozumienie strategii lean i 5 kroków jej budowania

Strategia lean to zaangażowanie wszystkich pracowników w wygrywanie, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa, zgodnie ze swoją rolą.
Trwałość takiego działania wydaje się kluczowa; można bowiem wskazać organizacje, które odniosły pewne sukcesy transformując organizację w kierunku bycia „szczupłą”. Dużo większym wyzwaniem jednak jest osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej.
Autorska metodologia Leanpassion zakłada budowanie strategii lean w pięciu krokach:
1. Refleksja strategiczna, czyli zrozumieć kontekst biznesowy.
2. Wspólny kierunek dla wszystkich procesów (pracowników).
3. Konsensus odnośnie status quo.
4. My lean journey — przywództwo 734.
5. Model doskonalenia / model zarządzania.

 

Patologie w organizacjach

Większość organizacji boryka się z licznymi patologiami. Uniemożliwiają realizację celów, negatywnie wpływają na motywację pracowników, a w konsekwencji — przekładają się na zyskowność firmy. Menedżerowie, a w ślad za nimi podlegli pracownicy, z niechęcią podchodzą do zmian, ponieważ procesy — nawet jeśli obarczone licznymi błędami — „jakoś” działają, są efektem wypracowanych przez lata praktyk i nawyków. Stąd też powszechny opór przed transformacją organizacji w kierunku bycia lean. Strategiczne podejście do transformacji może zapewnić trwałe wyeliminowanie patologii obecnych w firmie. Doświadczenia firmy Leanpassion wskazują, że najczęściej organizacje dotyka pięć patologii.

Silosy. Pracownicy i ich bezpośredni przełożeni przeważnie kierują się dobrem własnego działu czy departamentu, nie organizacji. Innymi słowy, oddalają się od podstawowego celu, dla którego w ogóle firma istnieje: wartości dodanej dostarczanej klientowi. Im organizacja większa, tym silniejsze podziały. Tymczasem należy pamiętać, że wszyscy (bez względu na funkcję oraz dział, do którego przynależą), grają do jednej bramki!

Ludzie przychodzą do "roboty". Kiedy pracownicy nie znają wspólnych dla całej organizacji celów, trudno oczekiwać od nich zaangażowania. Jeśli zaś zyskają sens własnej pracy (przekładającej się na realne efekty), zaangażowanie każdego z nich rośnie.

Opinie zamiast faktów. Większość firm podejmuje decyzje (w tym kreśli strategie) na postawie opinii, nie zaś konkretnych liczb i faktów. Menedżerowie wydają polecenia zza biurka, zamiast udać się w miejsce, gdzie przebiega proces (którym zarządzają).

Improwizacja w zarządzaniu. Dobry menedżer jest niczym trener, dajmy na to, drużyny piłkarskiej. Jest stale przy pracownikach, obserwuje proces, zna fakty, sprawdza, mierzy. Wspiera pracowników. Czy ktoś wyobraża sobie trenera, który podczas meczu zamiast stać przy linii i reagować na wydarzenia na boisku, siedzi przy biurku w swoim gabinecie, kreśląc plany zwyciężania? Kluczem jest więc strategia, której założenia są jasne dla wszystkich oraz lider / menedżer, który czuwa nad procesem, jest dla pracowników partnerem, wsparciem. Słucha innych, jest otwarty na wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Doskonalenie przeszkadza biznesowi. Wspomniany już opór wobec zmian zwykle wynika ze sposobu, w jaki próbuje się je wprowadzać. Szkolenie w sali nigdy nie zastąpi praktyki (trening czyni mistrza). Umiejętne podejście do zmiany znacząco zwiększa szansę na sukces i zaangażowanie pracowników. Trzeba więc pamiętać, że transformacja nie jest projektem (czymś, co ma swój koniec, po którym ogłaszamy sukces i… wracamy do starych przyzwyczajeń). Doskonalenie nie polega też na powołaniu dedykowanego zespołu; to wszyscy pracownicy muszą rozumieć sens i cel zmiany, i w niej uczestniczyć — przy wsparciu menedżera.

 

 

 

domek

Strategia lean to uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez trwałe zaangażowanie wszystkich pracowników w identyfikację i eliminację marnotrawstw, zgodnie ze swoja rolą.