Współczesne rynki wymagają od firm poszukiwania nowych źródeł przewagi rynkowej. O standardach i doskonaleniu procesów produkcji w firmie CEMEX, z Jarosławem Saweckim — menedżerem produkcji w Cementowni Chełm — rozmawia Krzysztof Ratnicyn.

cemex_wywiad

Czy w Państwa branży istnieje dziś rynkowa potrzeba poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej? Jeśli tak, czy może Pan wskazać jakieś konkretne rozwiązania?

Nasza branża, jak każda inna, ciągle poszukuje nowych źródeł przewagi konkurencyjnej na różnych szczeblach organizacji — również w obszarze produkcji. Działania branży ukierunkowane są na ciągły rozwój projektów optymalizujących koszty produkcji, organizację procesów oraz rozwój techniki z wykorzystaniem najlepszych znanych praktyk. Posiadamy również wiele rozwiązań, które zostały wypracowane wewnątrz naszej firmy, a więc niespotykanych gdzie indziej w przemyśle.

Czy można podać jakiś przykład?

Przykładem niech będzie wykorzystanie paliwa alternatywnego jako paliwa zastępującego węgiel w zakładach CEMEX. Substytucja węgla paliwami alternatywnymi w Cementowni Chełm wynosi ponad 85%, co jest najlepszym wynikiem w branży i stanowi z pewnością przewagę konkurencyjną z powodu redukcji kosztów operacji.

W jaki sposób Państwa firma doskonali procesy? Mam na myśli zarówno produkcję, jak i magazynowanie czy dystrybucję. Czy sięgają Państwo po lean, aby „uszczuplać” procesy, zwiększać ich efektywność?

W Pionie Produkcji i Technologii Cementu od wielu lat odbywa się optymalizacja procesów i organizacji przez prowadzenie projektów i programów ciągłego doskonalenia. Od dwóch lat wdrażamy w zakładach produkcyjnych Lean Management, który z założenia wspiera organizację w ciągłym doskonaleniu oraz w eliminacji strat. W procesy te zaangażowani są wszyscy pracownicy, na każdym szczeblu organizacji. Nie inaczej jest w obszarach magazynowania czy logistyki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że sięgamy po rozwiązania informatyczne, które pomagają nam zautomatyzować procesy, usprawnić komunikację wewnętrzną oraz komunikację z naszymi dostawcami, a także w sposób szybki i przejrzysty otrzymywać kluczowe dane potrzebne do zarządzania tymi obszarami.

Wiele organizacji, które działają globalnie, eksploatuje te same rozwiązania czy narzędzia służące poprawie konkurencyjności. Czy w przypadku Państwa firmy jest tak, że globalne doświadczenia wykorzystuje się na lokalnym rynku?

CEMEX jest firmą globalną, w której od dawna kluczem do sukcesu jest wdrażanie najlepszych praktyk stosowanych przez zakłady w różnych częściach świata. Działa tutaj wiele grup roboczych, tak zwanych sieci globalnych, których celem jest standaryzacja i wdrażanie najlepszych rozwiązań wykorzystywanych w firmie, wymiana doświadczeń oraz dzielenie się praktykami w różnych obszarach naszej organizacji. Tak jak choćby BHP, produkcja, zarządzanie.

pac_3625-large pac_3125-large

Efektywność procesów zależy od postaw pracowników, ich zaangażowania. W jaki sposób CEMEX motywuje i wpływa na zaangażowanie pracowników? Czy są one różne w zależności od działu?

Pion Produkcji Cementu i Technologii CEMEX korzysta z wiedzy i doświadczenia wszystkich pracowników na każdym szczeblu organizacji. Szczególnie pomocny w tym procesie jest Lean Management, który angażuje wszystkich w proces ciągłego doskonalenia.

Źródłem przewagi coraz częściej stają się takie rozwiązania jak automatyzacja czy wykorzystanie nowoczesnych technologii. Jak to wygląda w przypadku firmy CEMEX?

Automatyzacja jest nieuniknionym kierunkiem rozwoju każdej firmy, która chce zyskać przewagę rynkową. Jednak proces ten musi odbywać się w sposób zrównoważony, taki który nie burzy dobrych relacji firmy z otoczeniem, a zwłaszcza z pracownikami, którzy stanowią najcenniejsze dobro firmy. Zrównoważony rozwój jest naszym mottem przewodnim, zgodnie z którym chcemy funkcjonować i rozwijać się.

Dziękuję za rozmowę.

— Rozmawiał Krzysztof Ratnicyn

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze