Dojrzałość cyfrowa państwa przekłada się na łatwość prowadzenia biznesu i jakość gospodarki. Przez kilka ostatnich lat Polska nadrabiała zaległości względem Unii Europejskiej, jednak wciąż wiele brakuje nam nie tylko do skandynawskich liderów, lecz nawet europejskich średniaków. Tymczasem poziom cyfrowego zaawansowania przekłada się na standardy prowadzenia biznesu.

W tym kontekście szczególnie ciekawe wydają się pytania, jak mierzyć poziom cyfryzacji państwa i co to oznacza, w którym miejscu rozwoju się znajdujemy (względem Europy) oraz, w jaki sposób wskaźnik ten może odzwierciedlać kondycję gospodarki. PolitykaInsight przygotowała raport „Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski” (styczeń 2016); powstał on na zlecenie platformy powołanej m.in. przez Facebook, UPC, Microsoft i Poczta Polska. Z raportu wynika, że Polska dokonała w latach 2008 -1014 znaczącego skoku cywilizacyjnego, niemniej na tle najbardziej zaawansowanych cyfrowo rynków, nadal wygląda blado. Oznacza to, że tempo wzrostu mocno przewyższało średnią, jednak kilka lat to wciąż zbyt mało, aby dorównać większości państw. W latach 2008 – 2014 tempo wzrostu cyfryzacji Polski wyniosło 62%, i było wyższe niż w zaawansowanych gospodarkach (np.: Wielka Brytania z 39%, Szwecja z 27%, Niemcy z 16%). Jeśli takie tempo się utrzyma, być może za kilka czy kilkanaście lata Polska dorówna liderom.

Jednak wciąż w tyle…

Autorzy badania wyodrębnili pięć filarów, na których opiera się cyfrowa gospodarka: zasoby cyfrowe, e-biznes, e-handel, otoczenie biznesowe i kompetencje cyfrowe. Na podstawie szeregu danych obliczono Wskaźnik Cyfryzacji Kraju i stworzono  rankingi. Wskaźnik Cyfryzacji Kraju* bierze pod uwagę między innymi takie czynniki, jak popularność urządzeń IT w firmach, skala wykorzystania rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach (CRM, cloud i in.), rozpowszechnienie sprzedaży w sieci (e-commerce), a także, na ile państwo i jego administracja udostępniają dane online (open government data). Inne wskaźniki to kompetencje cyfrowe ludzi, będących zarówno w roli konsumenta, jak i pracownika. Jakie zatem wnioski płyną z raportu? Polska jest 28. w Europie pod względem ucyfrowienia — gospodarki, państwa oraz pracowników. Liderzy to Islandia, Dania, Finlandia, Szwecja i Holandia. Tuż za nimi jest dość liczna grupa państw (np. Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Irlandia, Austria), a dalej — „przeciętniacy”, jak Litwa, Łotwa, Francja, Czechy, Słowacja. Wreszcie, na końcu znajduje się grupa państw wykazujących się średnio najsłabszymi wskaźnikami, jak Polska, Serbia, Włochy, Chorwacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia.

Jaka cyfryzacja, taka gospodarka

Twarde dane wskazują związek między poziomem cyfryzacji a przyjaznością państwa względem prowadzenia działalności gospodarczej, stabilności gospodarki, jasnych regulacji oraz dojrzałości społeczeństwa. Autorzy raportu zestawili dane Wskaźnika Cyfryzacji Kraju (WCK) z rankingiem Doing Business (sporządzanym przez Bank Światowy). Okazuje się, że na najbardziej cyfrowych rynkach, najlepiej też prowadzi się biznes. Na przykład Norwegia zdobyła 67 pkt. WCK i jednocześnie 82 pkt. w Doing Business. Podobnie jest w przypadku Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, które są wysoko w obydwu zestawieniach. Słabe wyniki również idą w parze (co potwierdza przykład Bułgarii i Rumunii). Jak zauważają autorzy raportu, Polskę charakteryzuje dobra jakość prowadzenia biznesu (76 pkt.) i wskaźnik ten rośnie wraz ze wzrostem poziomu cyfryzacji.

Nowe potrzeby i kompetencje

Biorąc pod uwagę szereg czynników zawartych w raporcie, warto zauważyć, że:
kluczową rolę w cyfryzacji kraju odgrywa postawa społeczeństwa (jako konsumentów), bez ich cyfrowych potrzeb nie wykształci się podaż na e-produkty i usługi;
cyfryzacja obejmuje swoim zasięgiem kolejne obszary, wypierając z nich rozwiązania „analogowe”, to niezwykle ważna wskazówka na przyszłość dla firm (np. konieczność wdrożenia analityki cyfrowej, rozwiązań w chmurze, obecności w mediach społecznościowych, rozwoju e-commerce);
wraz z wdrażaniem w sektorach publicznym i prywatnym rozwiązań IT, zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych w nowe, cyfrowe kompetencje;
w ślad za gospodarką musi podążać państwo, zwiększając zasoby danych cyfrowych i ułatwiając (np. za pomocą regulacji prawnych) cyfrową transformację firm oraz administracji publicznej.

____
* — Badanie cyfryzacji gospodarek europejskich oparto na danych Eurostatu, Eurobarometru, OECD i ONZ. Końcowym wynikiem naszych obliczeń jest Wskaźnik Cyfryzacji Kraju (średnia arytmetyczna Wskaźnika Cyfryzacji Gospodarki, Wskaźnika Otoczenia Cyfrowego i Wskaźnika Kompetencji Cyfrowych). Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki skonstruowano na podstawie średniej Wskaźnika Zasobów Cyfrowych przedsiębiorstw, Wskaźnika E-business i Wskaźnika E-commerce.

partnerem-merytorycznym2

zobacz komentarze